Eden Home Collection geeft veel om uw privacy. Hierom verwerken wij alleen gegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening te verbeteren. Met de gegevens die wij verzamelen gaan wij uiterst zorgvuldig om.

Eden Home Collection is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verantwoordelijke medewerker

Meneer G.Kurekci is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Hij is te bereiken via info@eden-home.nl. Voor ieder bezoek aan eden-home.nl en elke overeenkomst die wij sluiten geldt deze privacy policy. Deze privacy policy kan van tijd tot tijd worden aangepast.

Wanneer is het privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Eden Home Collection verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Eden Home Collection, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eden Home Collection, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eden-home.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eden Home Collection, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Het afhandelen van uw betaling

2. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

3. Om goederen en diensten bij u af te leveren

4. Analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

5. Verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wanneer worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Als u een bestelling heeft geplaatst bewaren wij de persoonsgegevens 2 jaar. Zo kunnen wij blijvende service blijven leveren gedurende de levensjaren van de geleverde producten. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Als u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, zullen we alles in het werk stelling dit zo volledig mogelijk et doen. Gegevens die me poten worden bewaard voor bijvoorbeeld de Belastingdienst (onder- en factuurdata) zullen we volgens de daarvoor geldende wetgeving bewaren.

Als u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, zullen uw persoonsgegevens in onze systemen worden geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot uw als persoon.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eden Home Collection verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  • WordPress webwinkelsoftware. Gegevens die u ter beschikking stelt aan ons ten behoeve van de aankoop van producten worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om technische ondersteuning te kunnen beiden. WordPress is verplicht zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens en hiervoor treffende beveiligingsmaatregelen te treffen.
  • Postbedrijven. Gegevens met betrekking tot de verzending van uw aangekochte producten worden met de postbedrijven gedeeld. Geselecteerde postbedrijf heeft toegang tot uw gegevens om ontvangst van de aangekochte producten op de door uw aangegeven afleveradres te realiseren.

Eden Home Collection gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Eden Home Collection gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eden Home Collection gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Eden Home Collection gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eden Home Collection en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eden-home.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Eden Home Collection wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eden Home Collection neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eden-home.nl